warframe的网络问题的解决办法

注:本文所用的所有技术和软件仅限游戏加速

软件

 • Netch是一款 Windows 平台的开源游戏加速工具

原理

因为国内网络环境过于复杂,连接warframe服务器不是很顺畅,所以用一台可以顺畅连接warframe服务器的服务器转发请求

Netch支持以下协议,这里用的是vmess

 • socks5

 • shadowsocks

 • shadowsocksr

 • vmess

开始

 1. 下载Netch并解压

 2. 打开netch/mode文件夹,新建txt文件

 3. 写入以下内容并保存

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
33
34
35
36
37
38
39
40
41
42
# warframe,1
# game
184.29.153.45/32
184.26.241.218/32
173.245.218.101/32
23.37.233.57/32
23.37.155.113/32
23.75.71.143/32
96.17.217.36/32
23.12.198.122/32

# origin.warframe.com
# 223.119.153.208/32
# 184.30.171.59/32
# 23.47.190.150/32
# 96.6.130.30/32
23.77.135.24/32
104.107.252.130/32
23.9.32.64/32
2.19.39.237/32
172.226.109.222/32

# content.warframe.com
205.185.216.10/32
205.185.216.42/32

# api.warframe.com
223.119.153.208/32
104.124.135.119/32
96.6.130.30/32
23.47.190.150/32
104.76.3.228/32
184.30.171.59/32
23.33.219.101/32
23.11.174.81/32


# chat channel
104.127.106.20/32
104.194.10.213/32
104.101.147.178/32
128.199.105.91/32
 1. 打开软件,服务器->添加VMess服务器(其他协议也可以),填写相关内容并保存,没有服务器的可以用下面给的

 2. 模式选择[2]warframe

 3. 点击启动就可以愉快的玩耍了

分享我自用的warframe加速服务, vmess协议

配置

配置

用户ID:36f5d825-4d1a-438e-8231-4f97de84ee0b

有什么问题欢迎评论留言或者通过左边的Email联系我

Netch百度云下载

更新时间:2020-04-15

 • 链接:Netch
 • 提取码:i5n8

评论

Your browser is out-of-date!

Update your browser to view this website correctly.&npsb;Update my browser now

×