warframe的网络问题的解决办法

注:本文所用的所有技术和软件仅限游戏加速

软件

 • Netch是一款 Windows 平台的开源游戏加速工具

原理

因为国内网络环境过于复杂,连接warframe服务器不是很顺畅,所以用一台可以顺畅连接warframe服务器的服务器转发请求

Netch支持以下协议

 • socks5

 • shadowsocks

 • shadowsocksr

 • vmess

开始

 1. 下载Netch并解压

 2. 打开netch/mode文件夹,新建txt文件

 3. 写入以下内容并保存

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
33
34
35
36
37
38
39
40
41
42
43
44
45
46
47
48
49
50
51
52
53
54
55
56
57
58
59
# warframe,1
# game
# game
184.29.153.45/24
184.26.241.218/24
173.245.218.101/24
23.37.233.57/24
23.37.155.113/24
23.75.71.143/24
96.17.217.36/24
23.12.198.122/24
104.65.182.243/24
23.198.158.206/24
104.106.75.17/24
64.13.232.149/24

# origin.warframe.com
# 223.119.153.208/24
# 184.30.171.59/24
# 23.47.190.150/24
# 96.6.130.30/24
23.77.135.24/24
104.107.252.130/24
23.9.32.64/24
2.19.39.237/24
172.226.109.222/24

# content.warframe.com
205.185.216.10/24
205.185.216.42/24

# api.warframe.com
223.119.153.208/24
104.124.135.119/24
96.6.130.30/24
23.47.190.150/24
104.76.3.228/24
184.30.171.59/24
23.33.219.101/24
23.11.174.81/24


# chat channel
104.127.106.20/24
104.194.10.213/24
104.101.147.178/24
128.199.105.91/24

# update
104.73.44.42/24
104.89.86.235/24
23.76.235.114/24
69.16.175.42/24
69.16.175.10/24
205.185.216.42/24
23.193.146.236/24
23.5.242.238/24
104.65.167.13/24
104.68.85.65/24
 1. 打开软件,服务器->添加服务器,填写相关内容并保存

 2. 模式选择[2]warframe

 3. 点击启动就可以愉快的玩耍了

评论

Your browser is out-of-date!

Update your browser to view this website correctly.&npsb;Update my browser now

×